Upravljanje sastancima

 


Sastanak: moje ubojito oružje
Upravljanje sastancima

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svima koji u svom poslu moraju prisustvovati sastancima ili sazivati i voditi sastanke.

SVRHA SEMINARA

Omogućiti da se smanji broj nepotrebnih sastanka te da održani sastanci budu korisni, uspješni i učinkoviti.

OČEKIVANI REZULTAT

Polaznici će nakon seminara znati kako kvalitetno sudjelovati na sastanku te pripremiti i/ili voditi sastanke. Znat će i koje korake poduzeti da se učvrste i provedu zaključci sa sastanka. Moći će definirati svoju i uloge drugih na sastanku. Razumjet će koji su najbolji načini za održavanje sastanaka. Prepoznat će sastanke kojima ne moraju prisustvovati, te kako ih izbjeći. Naučit će i kako sastanke zamijeniti efikasnijim oblicima rada. Upoznat će i nove načine i tehnike održavanja sastanaka, njihove prednosti i nedostatke, nužne uvjete te načine realizacije. Dobit će uvid u neke načine da se utječe na loše sastanke kao i neke tehnike da se iskoristi vrijeme provedeno na lošem sastanku.
Opcionalno će polaznici biti upoznati s posebnostima sastanaka u kojima sudjeluju pripadnici različitih kultura.
 

  • Sjećate li se zaključaka posljednjeg sastanka kojem ste prisustvovali ?
  • Možete li ostati budnima na sastancima ?
  • Je li vam riječ „sastanak“ sinonim za „dosadno“ ?
  • Osjećate li užas na pomisao da morate voditi sastanak ?
  • Čini li Vam se da Vi i Vaši suradnici gubite previše vremena na sastancima

POTREBNO PREDZNANJE

Poželjno je, iako ne nužno, iskustvo sudjelovanja i vođenja sastanaka.

NAČIN IZVEDBE I TRAJANJE

U formi seminara traje jedan dan i sastoji se od niza predavanja s primjerima i diskusijama.
U formi radionice traje dva dana i svaka se cjelina nakon predavanja vježba u manjim grupama ili plenarno.

MATERIJALI

U predavanjima se koriste predavačevi prezentacijski materijali i vrhunski svjetski obrazovni video materijali. Polaznici dobivaju na uporabu prezentacijske materijale s predavanja i različite pomoćne instrumente za pripremu i vođenje sastanaka.

JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku.


TEME SEMINARA

Za što su sastanci korisni
Što se može postići jedino sastankom
Što se učinkovitije postiže sastankom
Koji su nužni uvjeti da sastanak bude uspješan

Vođenje sastanka
Određivanje predsjedavajućeg i njegova uloga
Definiranje vrste bilješke koja će se voditi o sastanku
Davanje i oduzimanje riječi
Kontroliranje „teških“ sudionika
Poticanje diskusije
Formuliranje i bilježenje zaključaka

Poslije sastanka
Fonogrami, stenogrami, bilješke i zaključci sa sastanka
Distribucija bilješke

Odlučivanje na sastancima
Iznošenje prijedloga
Razjašnjavanje i formuliranje prijedloga
Stavljanje prijedloga na glasanje
Ocjena ishoda glasanja
Formuliranje i bilježenje zaključka

Vrste sastanaka
Podjela sastanaka prema svrsi
Podjela sastanaka prema sastavu
Podjela sastanaka prema načinu

Kako izbjeći sastanke
Zamjene za sazivanje sastanka
Prebacivanje obveze sazivanja sastanka na drugoga
Otklanjanje poziva na sastanak

Priprema sastanka
Svrha sastanka i tip sastanka
Sudionici
Priprema tema i materijala
Priprema odluka i zaključaka
Poziv na sastanak

Što raditi na lošem sastanku
Kako ga poboljšati
Kako ga iskoristiti kad ne možemo na njega utjecati

Sastanci „na daljinu“
Telefonske konferencije
Video konferencije
Kombinirani sastanci
Asinkroni sastanci

Opcionalna tema

Multikulturni sastanci
Različite profesije
Različiti tipovi organizacija
Različiti jezici
Različite nacionalne skupine
 

PREDAVAČ

 Predrag Pale je sudjelovao u brojnim radnim i ad-hoc sastancima, kolegijima, radnim skupinama, projektnim timovima, povjerenstvima i ocjenjivačkim sudovima. sastancima uprava poduzeća, sastancima radnih tijela EU i UNESCO-a, sastancima Vlade RH. Često saziva, priprema i vodi sastanke pri čemu nastoji da oni budu korisni,.učinkoviti i ugodni. Uživao je u mnogim dobro pripremljenim sastancima, koji su ga oduševili svojom kratkoćom i postignutim rezultatima. U jednoj je prilici iskoristio načela učinkovitog vođenja sastanka da pomogne osnivanje međunarodne udruge kad se činilo da je sve propalo.
Izbjegava odlazak na nepripremljene sastanke, no, nerijetko se i borio sa snom na dosadnim sastancima kojima je morao prisustvovati. unatoč nastojanju da dobro pripremi sastanke koje sam vodi, morao se na nekima boriti s nedisciplinom, „saboterima“, „odmetnicima“ i „teroristima“, spavačima, a jednom prilikom čak i s hrkanjem.

 

vezano.jpgPogledajte i: